Uitleg toestemmingsverklaring Berkel-B

Laatst bijgewerkt: 1-nov-2023

Geldig tot: 1-nov-2024

Om goede zorg te kunnen bieden, is het van belang dat wij informatie van onze cliënten die daarbij van belang is, kunnen opvragen bij en delen met andere instanties. In het kader van de Europese privacy wetgeving, de AVG, is Berkel-B verplicht jouw toestemming te vragen voor het uitwisselen van informatie met instanties. Er wordt alleen informatie opgevraagd en gedeeld wanneer het van belang is en nooit meer informatie dan nodig. Daarnaast vragen wij jouw toestemming voor het gebruik van gegevens over voor (wetenschappelijk) onderzoek. Naast deze uitleg, hebben wij een toestemmingsverklaring, waarop er daadwerkelijk toestemmingen verleend worden. We hebben toestemming nodig in de volgende situaties:

Kind < 12 jaar                      Ouder(s) met gezag
Jeugdige 12 – 16 jaar         Ouder(s) met gezag én jeugdige (dubbele toestemming
Jeugdige ≥ 16 jaar              Jeugdige

 

We vragen in de toestemmingsverklaring toestemming voor de volgende zaken:

Opvragen en delen van gegevens

Vergoede dyslexiezorg:

De gemeente ontvangt alleen een administratief bericht over de start en afsluiting van het zorgtraject. Verder zal strikt noodzakelijke informatie gedeeld worden wat is vastgelegd in de aanbesteding met de gemeente.

Jeugd-GGZ:

Wij vinden het belangrijk dat de verwijzer (van kind / jeugdige) op de hoogte is van het zorgtraject Berkel-B. De verwijzer neemt vaak een centrale plaats in bij het volgen en bijhouden van zorg. Daarom willen we hem/haar ook graag op de hoogte houden. Met jouw en/of die van ouders toestemming sturen wij na de intake en na de afsluiting een brief aan de verwijzer. Tijdens de behandeling wordt de verwijzer minimaal één keer per jaar geïnformeerd over belangrijke wijzigingen in het zorgtraject. Als je geen toestemming geeft, ontvangt de verwijzer alleen een administratief bericht over de start en afsluiting van het zorgtraject en de naam van de behandelaar.

 

Communicatie

Berkel-B wil jouw en/of ouders e-mailadres gebruiken om informatie uit te wisselen via e-mail en het versturen van inloggegevens voor bijvoorbeeld vragenlijsten en(behandel-)programma’s. Mobiele telefoonnummer gebruiken wij om je telefonisch te benaderen.

 

Toestemming en ander gebruik zorginformatie

Tijdens het zorgtraject (van uw kind) worden er door u en/of door de behandelaar (van uw kind) vragenlijsten ingevuld om de resultaten van de behandeling te volgen en zo nodig de behandeling te kunnen bijstellen. Dit proces van systematisch evalueren wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Deze gegevens zijn tevens nuttig om intern onderzoek te doen naar de kwaliteit van onze behandelingen.

Gemeenten, ministeries, branche- en beroepsverenigingen en cliëntenvertegenwoordigers werken samen aan de verbetering van het jeugdzorgstelsel. In de jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met het onderzoek Beleidsinformatie Jeugd verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hierover gegevens bij alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Berkel-B is verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Berkel-B doet zelf ook onderzoek op basis van dossiergegevens om de zorg en de behandeling te verbeteren. Voor het gebruik van de gegevens van uw kind en om u te mogen benaderen voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek is uw toestemming nodig. Het gaat hier ook om gecodeerde gegevens zonder naam en andere persoonlijke gegevens. Voor onderzoek met herleidbare gegevens wordt altijd apart toestemming gevraagd. Als u geen toestemming geeft, worden de gegevens van uw kind niet betrokken in wetenschappelijk onderzoek. In sommige situaties zijn gegevens zo bewerkt dat zij in het geheel niet herleidbaar zijn en is het vragen van toestemming niet noodzakelijk, bv. bij puur statistische gegevens.

Wil je geen toestemming geven?

Als (één van) van de gezagdragers of jeugdige zelf (16+ jaar) geen toestemming geeft voor behandeling dan kunnen wij niet starten met de zorg. Wil je ons voor bepaalde andere onderdelen van het toestemmingsformulier geen toestemming geven, dan heeft dat geen invloed op onze inzet in het onderzoek / de behandeling of zijn/haar en jouw contact met ons. Je krijgt gewoon dezelfde zorg. Als er geen toestemming wordt gegeven om gegevens op te mogen vragen bij andere zorgverleners, kan dit wel betekenen dat we om extra informatie moeten vragen over eerdere onderzoeken / behandelingen.

 

Hoe lang geldt jouw toestemming?

  • Eenmalige toestemming aan het begin van een zorgtraject blijft geldig tot een jaar na afsluiting van de behandeling;
  • Toestemming die gegeven is door een gezaghebbende (of wettelijke vertegenwoordiger), vervalt zodra de wettelijke vertegenwoordiging ophoudt. Bijvoorbeeld als een kind twaalf of zestien wordt, verandert het recht van het kind om toestemming te geven. Vanaf de twaalfde verjaardag is dat samen met de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Vanaf die dag is ook de toestemming van het kind zelf nodig. Als de wettelijke vertegenwoordiging door een rechtelijke maatregel is geregeld, eindigt die, zodra die maatregel vervalt;
  • Toestemming voor zaken die niet in de eenmalige toestemming zijn geregeld, zijn steeds voor één situatie bedoeld. Dat is meestal één gesprek of document, waarmee iets uitgewisseld wordt. Voor een vervolg is dan opnieuw toestemming nodig;
  • Elke toestemming eindigt, als de cliënt de toestemming intrekt. Een mondelinge kennisgeving aan de hulpverlener is daarvoor voldoende. Die maakt hiervan aantekening in het dossier en zorgt ervoor dat de toestemmingsverklaring aan de wens wordt aangepast.

Je kan op elk moment doorgeven dat je geen toestemming meer geeft. Hierbij hoef je niet te aan te geven waarom je dit doet.

Wettelijke bewaartermijn dossier

Wij bewaren jouw dossiergegevens 20 jaar, conform de ‘Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO).

Wil je jouw toestemming later intrekken?

Wil je jouw toestemming voor bepaalde onderdelen intrekken, laat ons dat dan weten. Afhankelijk van waar je geen toestemming meer voor geeft, zullen we de gegevensuitwisseling beëindigen. De eerder opgevraagde en gedeelde gegevens die in het kader van de behandeling zijn gebruikt en de resultaten van onderzoeken die tot dat moment met jouw gegevens zijn behaald, blijven dan wel bestaan.

Laten weten dat je geen toestemming meer geeft, kan je op de volgende manieren doen:

Je kan jouw toestemming (in de toekomst) op elk moment weer intrekken. Dit kan schriftelijk bij de behandelaar.

 

We beschermen de privacy op de volgende manieren:

  • We houden ons aan de regels en wetten die te maken hebben met het verwerken van gegevens en gegevensbeveiliging (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming). En aan de afspraken voor (wetenschappelijk) onderzoek.
  • We slaan de gegevens van kind/jeugdige elektronisch op in zijn/haar dossier. Dat doen we op een veilige manier. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot dit dossier.
  • Hebben we gegevens uit het dossier van kind/jeugdige nodig voor onderzoek? Dan werken we alleen met gecodeerde gegevens zodat hij/zij niet herkenbaar is voor de onderzoeker. Indien we onderzoek met naar kind/jeugdige herleidbare gegevens willen doen, dan vragen we daar apart toestemming voor. Een toetsingscommissie beoordeelt dan vooraf het onderzoek met deze gegevens. Dit gaat dan om wetenschappelijk onderzoek.
  • In onze Privacyverklaring lees je meer over hoe wij met de gegevens van onze cliënten omgaan. Daar lees je ook welke rechten cliënten hebben. Onze Privacyverklaring kan je vinden op onze site.