Berkel-B

Jeugd GGZ

Soms zitten kinderen en jongeren niet lekker in hun vel of lopen ze vast in het leven, waarbij de hulp van ouders, verzorgers of school niet voldoende is. Berkel-B Jeugd GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar oud die vastlopen in hun ontwikkeling. We betrekken ook de ouder(s)/verzorgers bij onze behandeling. Indien gewenst bieden wij zowel onderzoek als behandeling voor signalen die kunnen wijzen op ADHD, angst, somberheid, negatief zelfbeeld, boosheid, (enkelvoudige) trauma’s, ontwikkelingsproblemen, sociale, emotionele of gedragsproblemen, dwang en/of tics.

Ondersteuning op maat

 

 

Droom groot, je kunt alles bereiken! Sommige kinderen en jongeren hebben tijdens hun schoolperiode extra hulp nodig. Bij Berkel-B begrijpen we dat heel goed. Elke dag zetten we ons in om ieder kind op een leuke en persoonlijke manier te helpen bij het omgaan met psychische problemen. Berkel-B biedt ondersteuning op maat, zodat ieder kind en iedere jongere zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Bij Berkel-B staat de ontwikkeling van het kind of de jeugdige centraal, in plaats van te focussen op stoornissen of beperkingen. Ons doel is om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden bij dreigende achterstand of stagnatie in de ontwikkeling. Het bieden van passende zorg begint met het inschatten van wat nodig is. Binnen Berkel-B werken we volgens het stepped-care model, waarbij we lichte zorg bieden waar mogelijk en intensievere zorg waar nodig.

Stap 1

De eerste stap is het aanmelden. Je kunt je kind direct aanmelden op onze website (jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich ook zelfstandig aanmelden). Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een medewerker van de zorgadministratie binnen 5 werkdagen contact met je op voor het inplannen van een telefonische afspraak met één van onze screeners. De telefonische screening vindt plaats binnen 14 werkdagen.

Stap 2

Om te beoordelen of wij passende zorg kunnen bieden, volgt er een kort telefonisch gesprek met een van onze screeners. We bespreken dan of wij de hulpvraag van je kind kunnen beantwoorden en of je kind bij ons aan het juiste adres is. Als dat niet het geval is, denken we graag met je mee over andere passende mogelijkheden. Als uit de screening blijkt dat wij je verder kunnen helpen met je zorgvraag, maken we samen het dossier compleet om te kunnen starten.

Stap 3

Om de zorg te kunnen starten hebben we een aantal documenten nodig: 1. Verwijzing van de huisarts, medisch specialist of gemeente. 2. Ingevulde en ondertekende Toestemmingsverklaring. De Toestemmingsverklaring dient ondertekend te worden door (alle) gezaghebbende(n).

Stap 4

Het intakegesprek is onze eerste kennismaking. In dit gesprek (duurt ongeveer 45 minuten) brengen we de klachten die je kind en/of jij als ouder ervaart zo goed mogelijk in kaart. We kijken ook naar wat er goed gaat. Verder geven wij uitleg over onze werkwijze en bespreken we praktische zaken. Aan het einde van het gesprek geven wij een globaal behandeladvies. Dit advies kan ook inhouden dat verder onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen en tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Neem gerust de tijd om hierover na te denken. Het is ook erg belangrijk dat zowel jij als je kind een goede klik voelen met de behandelaar. Als je besluit om door te gaan, zal de behandelaar dit aan de verwijzer laten weten middels een brief. Deze brief wordt eerst met jou en je kind gedeeld ter goedkeuring.

Stap 5

Samen stellen we een behandelplan op. In dit plan worden de doelen opgenomen die we samen hebben opgesteld, de behandelmethoden die we zullen gebruiken om die doelen te bereiken (zie behandelmethoden) en de verwachte duur van de behandeling. Samen plannen we de behandelafspraken in. De opgestelde doelen zullen, indien mogelijk, regelmatig worden geëvalueerd, zowel met jou als met je kind.

Stap 6

Het eindgesprek is de afronding van het behandeltraject. We evalueren de behandeling en beoordelen de resultaten. Hiervoor zullen we een aantal vragen stellen. We willen ook graag leren van jouw ervaring, evenals die van je kind. Daarom vragen wij of jullie een kort tevredenheidsonderzoek voor ons willen invullen. Wij brengen de verwijzer op de hoogte over het afronden van het traject en het bereikte resultaat. Ook deze brief leggen we weer voor ter goedkeuring, zoals ook genoemd wordt bij een eerdere stap.

De eerste stap is het aanmelden. Je kunt je kind direct aanmelden op onze website (jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich ook zelfstandig aanmelden). Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt een medewerker van de zorgadministratie binnen 5 werkdagen contact met je op voor het inplannen van een telefonische afspraak met één van onze screeners. De telefonische screening vindt plaats binnen 14 werkdagen.

Om te beoordelen of wij passende zorg kunnen bieden, volgt er een kort telefonisch gesprek met een van onze screeners. We bespreken dan of wij de hulpvraag van je kind kunnen beantwoorden en of je kind bij ons aan het juiste adres is. Als dat niet het geval is, denken we graag met je mee over andere passende mogelijkheden. Als uit de screening blijkt dat wij je verder kunnen helpen met je zorgvraag, maken we samen het dossier compleet om te kunnen starten.

Om de zorg te kunnen starten hebben we een aantal documenten nodig: 1. Verwijzing van de huisarts, medisch specialist of gemeente. 2. Ingevulde en ondertekende Toestemmingsverklaring. De Toestemmingsverklaring dient ondertekend te worden door (alle) gezaghebbende(n).

Het intakegesprek is onze eerste kennismaking. In dit gesprek (duurt ongeveer 45 minuten) brengen we de klachten die je kind en/of jij als ouder ervaart zo goed mogelijk in kaart. We kijken ook naar wat er goed gaat. Verder geven wij uitleg over onze werkwijze en bespreken we praktische zaken. Aan het einde van het gesprek geven wij een globaal behandeladvies. Dit advies kan ook inhouden dat verder onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen en tot een zorgvuldig behandeladvies te komen. Neem gerust de tijd om hierover na te denken. Het is ook erg belangrijk dat zowel jij als je kind een goede klik voelen met de behandelaar. Als je besluit om door te gaan, zal de behandelaar dit aan de verwijzer laten weten middels een brief. Deze brief wordt eerst met jou en je kind gedeeld ter goedkeuring.

Samen stellen we een behandelplan op. In dit plan worden de doelen opgenomen die we samen hebben opgesteld, de behandelmethoden die we zullen gebruiken om die doelen te bereiken (zie behandelmethoden) en de verwachte duur van de behandeling. Samen plannen we de behandelafspraken in. De opgestelde doelen zullen, indien mogelijk, regelmatig worden geëvalueerd, zowel met jou als met je kind.

Het eindgesprek is de afronding van het behandeltraject. We evalueren de behandeling en beoordelen de resultaten. Hiervoor zullen we een aantal vragen stellen. We willen ook graag leren van jouw ervaring, evenals die van je kind. Daarom vragen wij of jullie een kort tevredenheidsonderzoek voor ons willen invullen. Wij brengen de verwijzer op de hoogte over het afronden van het traject en het bereikte resultaat. Ook deze brief leggen we weer voor ter goedkeuring, zoals ook genoemd wordt bij een eerdere stap.

Een succesvolle behandeling kan intensief zijn, omdat je kind actief werkt aan gedragsverandering. Ouders spelen hierbij een doorslaggevende rol. Als ouder kun je ervoor zorgen dat de behandeling ook buiten de sessies doorloopt, wat bijdraagt aan het succes van de behandeling. Daarom betrekken we ouders tijdens de behandeling altijd als co-therapeut (bij kinderen jonger dan 12 jaar). We maken je als ouder vertrouwd met onze werkwijze en geven handvatten om je kind thuis adequaat te ondersteunen en te motiveren.

Probleemgebieden

Wij bieden diagnostiek en behandeling voor verschillende problematieken, waaronder:

 

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Sociale en emotionele problemen
 • Angststoornissen en dwang
 • Gedragsproblemen
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Boosheid
 • Stemmingsstoornissen
 • Enkel- en meervoudig trauma
 
Onze zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat we kortdurende behandeling bieden voor lichte tot matige psychische problemen. Indien er behoefte is aan langdurige zorg, kunnen we opschalen naar de Specialistische Jeugd GGZ.
Dit doen wij niet
 • Onderzoek en behandeling bij kinderen jonger dan 6 jaar (indien jouw kind jonger is dan 6 jaar en hulp nodig heeft, neem dan contact op voor overleg)
 • Onderzoek en behandeling bij kinderen met een IQ lager dan 70 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • Forensisch en justitieel kader
 • Crisisgevoeligheid (zoals ernstige depressie, suïcidaliteit of ernstige eetproblematiek)
 • Ernstige psychiatrische problematiek (ernstige stemmingsproblematiek, zelfbeschadiging, psychose, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen)
 • (Ernstig) agressief gedrag of delictgedrag
 • (Ernstig) middelengebruik en/of (ernstige) verslaving
 • (Opvoedings)problemen gerelateerd aan gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of vechtscheiding van ouders
 • Voortzetten van onderzoek en behandeling bij ontbreken of intrekken van toestemming door ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
 • Onderzoeken in opdracht van de kinderrechter (bij echtscheiding of bemiddeling)
 • Crisisgevoelige problematiek waarvoor 24-uurs zorg noodzakelijk is
 • Echtscheidingsadvies of bemiddeling
 • Systeemtherapie
 • Medicatie voorschrijven.

Behandelmethoden

Bij Berkel-B maken we gebruik van verschillende behandelvormen om je kind te ondersteunen. Hieronder vind je meer informatie over de behandelmethoden die we kunnen toepassen:
Psycho-educatie

 

Tijdens psycho-educatie geeft de behandelaar informatie over de klachten die je kind ervaart. Deze informatie kan ook gedeeld worden met ouders, school of andere betrokkenen, zoals de sportclub. Het is een vorm van voorlichting en uitleg. Door deze voorlichting leert je kind meer over de oorzaken van de klachten en krijgt je kind handvatten om ermee om te gaan. Samen met de behandelaar wordt gekeken en geoefend wat effectief is. Daarnaast zal de behandelaar advies geven, bijvoorbeeld over welke hulpbronnen kunnen helpen of wat de omgeving kan doen om te ondersteunen. Bij Berkel-B starten we het behandeltraject vaak met psycho-educatie.

 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

 

Cognitieve gedragstherapie, ook wel CGT genoemd, is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Het is een bewezen effectieve behandelvorm voor psychische problemen. Bij CGT leert je kind door middel van oefeningen en opdrachten anders te denken en te handelen. Hierdoor krijgt je kind inzicht in zijn/haar gedachten, gevoelens en gedragingen die de klachten in stand houden. Daarnaast worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd die blijvend kunnen worden toegepast. De nadruk kan liggen op het veranderen van denkpatronen, gedragingen of een combinatie van beide. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, ook wel Acceptatie en Toewijdingstherapie genoemd. Het is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie die voortkomt uit de cognitieve gedragstherapie. Met ACT helpen we kinderen en jeugdigen om gedachten en emoties te accepteren en omarmen, in plaats van ertegen te vechten. Vaak proberen we negatieve gedachten en gevoelens te vermijden of onderdrukken, maar juist door dat te doen krijgen ze meer kracht en komen ze later weer sterker terug. Met ACT leert je kind op een vriendelijke manier om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens, zodat je kind uit die negatieve spiraal kan stappen en weer in het hier en nu kan zijn. Daarnaast helpt ACT kinderen zich te richten op wat ze belangrijk vinden in het leven.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Kinderen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die hen kunnen beschadigen. Gelukkig kunnen veel kinderen deze gebeurtenissen op eigen kracht verwerken. Echter, sommige kinderen ontwikkelen problemen als gevolg van deze gebeurtenissen.

 

Enkele kenmerkende reacties/problemen kunnen zijn:

 

Verminderde schoolprestaties
Verminderde concentratie
Agressieve of angstige fantasieën
Onterechte schuldgevoelens
Bezorgdheid over veiligheid
Bezorgdheid om anderen

 

Binnen de EMDR-behandeling zal de behandelaar je kind vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt terwijl er een afleidende stimulus wordt toegepast, zoals de hand van de behandelaar of geluiden via een koptelefoon die afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met 'sets' (series) stimuli.

 

Na elke set wordt er even rust genomen. De behandelaar zal je kind vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt vaak een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Vaak verandert er iets tijdens de behandeling. Je kind wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

 

De sets zullen geleidelijk leiden tot het verminderen van de kracht en emotionele lading van de herinnering. Het wordt steeds gemakkelijker om terug te denken aan de oorspronkelijke gebeurtenis. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf, ze worden bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook voorkomen dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Bij Berkel-B maken we gebruik van verschillende EMDR-technieken. Voor informatieve video’s kun je terecht op EMDR in beeld. 

PrOP-model

Het PrOP-model staat voor:

 

Pr = probleem

O = omgeving en omstandigheden

P = persoonlijke stijl

 

Het PrOP-model is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren en wordt gebruikt in de behandeling van psychische klachten. Dit model kan worden toegepast bij lichte tot matige psychische klachten, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid. Over het algemeen omvat het behandeltraject 5 tot 8 sessies.

Positieve Gezondheid

 

Wij als mensen zijn niet alleen onze aandoeningen of klachten. In de zorg ligt de focus vaak op wat er niet goed gaat, welke gezondheidsproblemen er zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. Bij Berkel-B hanteren we een andere benadering. We kijken niet naar stoornissen of beperkingen, maar plaatsen juist de ontwikkeling van het kind of de jeugdige centraal. Ook de omgeving van het kind of de jeugdige wordt hierbij betrokken. We maken gebruik van de eigen veerkracht en samen kijken we naar wat voor jouw kind belangrijk is.

 

Wachttijden

Bij aanmelding via onze website streven wij ernaar om binnen 5 werkdagen de aanmelding te beoordelen. U hoort dan binnen 5 werkdagen of wij inschatten de zorg te kunnen oppakken. Wanneer wij meer informatie nodig hebben, dan plannen wij een telefonische screening in. Het streven is om deze binnen 14 werkdagen (na beoordeling) te laten plaatsvinden.

Vergoeding

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente de kosten voor onderzoek en/of behandeling als er een verwijzing is van de huisarts, medisch specialist of de gemeente. Daarnaast wordt er een toewijzing afgegeven voor het uitvoeren van de zorg. Raadpleeg onze locaties om te zien voor welke regio’s Berkel-B contracten heeft afgesloten voor jeugd GGZ.

No-show, afspraak afzeggen

Indien we samen een afspraak hebben gepland en je kind niet kan komen, vragen wij je om minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de zorgadministratie om de afspraak af te zeggen. Een afspraak kan bijvoorbeeld niet doorgaan vanwege een studiedag op school, activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering, schoolontbijt, sportdag, schoolreisje, enzovoort. Ook als je kind ziek is of als jijzelf als ouder ziek bent, waardoor een gesprek niet kan plaatsvinden, verzoeken we je om minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

Spoedeisende hulp of terugval

Bij spoed kun je terecht bij je eigen huisarts of bij de huisartsenpost na 17:00 uur op werkdagen en in het weekend. Als er sprake is van spoedeisende hulp voor kinderen met psychiatrische en ernstige psychosociale problemen, kun je contact opnemen met de GGZ-crisisdienst. Deze kan onder andere worden ingeschakeld door de huisarts of huisartsenpost. Bij een terugval na een behandeltraject bij Berkel-B kun je een beroep doen op de behandelaar van je kind. Neem hiervoor contact op met de zorgadministratie. Als je kind een GGZ-traject bij ons heeft gevolgd, kun je ook gebruikmaken van het hulpplan dat samen met de behandelaar is opgesteld.