Droom groot,
Je kunt alles bereiken!
Route naar
Enschede 
Lochem

 

Veelgestelde vragen

Ik vermoed dat er sprake is van dyslexie bij mijn kind, welke stappen kunnen er ondernomen worden?

Als ouder is het verstandig bij school te informeren of daar het vermoeden ook bestaat en door te vragen naar de eventuele ernst. Lijkt het ernstig te zijn, dan kunt u zich het best richten op de vergoedingsregeling voor de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Lijkt het minder ernstig te zijn, dan bent u afhankelijk van wat de school kan en wil bieden aan extra begeleiding en facilitering.

Mocht u twijfelen of het gevoel hebben op school onvoldoende geholpen te worden, dan kunt u altijd contact opnemen met Berkel-B. Wij kunnen u dan verder informeren c.q. helpen.

Hoe verloopt de aanmelding voor de vergoede zorgregeling dyslexie?

Voor een aanmelding of informatie aanvraag kunt u contact opnemen met Berkel-B via de website, per mail of telefonisch. Voor directe aanmelding voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie kunt u de aanmeldbutton op de website van Berkel-B gebruiken. U ontvangt dan een uitnodiging om gegevens digitaal aan te leveren. Ook de school van uw kind ontvangt een uitnodiging om het leerlingdossier digitaal aan te leveren. Zodra Berkel-B het volledige dossier heeft ontvangen, zal beoordeeld worden of uw kind in aanmerking komt voor de vergoede zorgregeling.

In sommige regio’s mogen wij niet zelf het dossier beoordelen, maar heeft de gemeente de opdracht voor dossierbeoordelingen gegeven aan bijv. het toegangsteam of het samenwerkingsverband. U kunt bij Berkel-B informeren hoe het in uw gemeente zit.

Welke informatie moeten ouder(s) en school aandragen voor de aanmelding?

U overhandigt het aanmeldingsformulier en kopieën van onderzoeksverslagen van eventueel eerder afgenomen onderzoek bij het kind.

School levert leerling gegevens aan, informatie uit het leerlingvolgsysteem en

handelingsplannen/groepsplannen waarin de gegeven extra begeleiding staat beschreven.

Er komt al een andere aanbieder op de school van mijn kind, kan mijn kind desondanks aangemeld worden bij Berkel-B?

Ouders zijn vrij in de keuze voor een dyslexieaanbieder, ongeacht of er al andere aanbieders begeleiding bieden aan leerlingen van de school. Een school mag niet voor u de aanbieder kiezen, maar wel weigeren een aanbieder op school toe te laten om uw kind te behandelen. In dat geval dient uw kind op een locatie van Berkel-B behandeld te worden.

Hoe moeten scholen kinderen die een jaar gedoubleerd hebben beoordelen bij meetmomenten?

Als een leerling een jaar doubleert (in of na groep 3) telt zijn of haar didactische leeftijd (het aantal gevolgde onderwijsmaanden) door. Voor zowel de Cito-LVS toetsen voor lezen (DMT) als spelling geldt dat de leerling de toets maakt op het niveau van zijn huidige groep. De vaardigheidsscore van de leerling wordt vervolgens vergeleken met het niveau van de groep waarin de leerling oorspronkelijk zou zitten (overeenkomend met de didactische leeftijd), in plaats van met zijn huidige groep. Een leerling in midden groep 5 die een jaar gedoubleerd heeft maakt bijvoorbeeld wel de toetsen op het niveau van midden groep 5, maar zijn vaardigheidsscores voor lezen en spelling worden vergeleken met midden groep 6.

Kan er ook sprake zijn van dyslexie als er alleen moeilijkheden op het gebied van spelling worden ervaren en niet zozeer op het gebied van lezen?

Binnen de vergoede zorgregeling moet er sprake zijn van een leesprobleem om dyslexie te kunnen vaststellen. Een leerling met alleen spellingproblemen komt zodoende niet in aanmerking voor diagnostiek en behandeling vanuit de vergoedingsregeling. Het is wel mogelijk een dyslexieverklaring te ontvangen als er alleen sprake is van ernstige spellingproblemen.

Kunnen kinderen met meerdere problematieken (comorbiditeit) ook worden aangemeld voor de vergoedingsregeling?

Mocht er, naast de lees- en/of spellingproblemen, sprake zijn van een andere leerstoornis of gedragsstoornis bij uw kind, dan noemen we dat comorbiditeit. Als de comorbide problematiek belemmerend is voor het dyslexieonderzoek en/of een dyslexiebehandeling, dan komt uw kind niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Mocht de andere stoornis niet (meer) belemmerend blijken te zijn voor dyslexieonderzoek en/of een dyslexiebehandeling, dan kan uw kind wel in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling. We adviseren u hierover contact met ons op te nemen. Het kan per situatie verschillen.

Wat is een dossierbeoordeling?

Zonder een compleet leerlingdossier komt uw kind niet in aanmerking voor diagnostiek en/of behandeling vanuit de vergoedingsregeling. Er wordt hierbij onder andere gekeken of de problemen van uw kind ernstig genoeg zijn, of de door school gegeven extra begeleiding voldoet en of alle informatie compleet is.

Aan welke eisen moet het dossier voldoen?

Uw kind behaalt drie keer achtereenvolgens een E of V- score op de Drie Minuten Toets of drie keer achtereenvolgens een D of V score én een E of V- score op het gebied van spelling. Ook moet de school kunnen aantonen dat er gedurende langere tijd intensief met uw kind geoefend is. Verder geldt dat een leerling tenminste 7 jaar en maximaal 12 jaar oud moet zijn bij aanvang van het traject en basisonderwijs volgt.

Klik hier voor onze Richtlijn Beoordeling Leesdossier en een overzicht van onze dossieradviseurs.

Wat gebeurt er als een dossier niet in aanmerking komt voor onderzoek?

Als uw kind (nog) niet in aanmerking komt voor onderzoek binnen de vergoedingsregeling wordt het dossier naar u teruggestuurd met een toelichting. Mocht later blijken dat uw kind alsnog in aanmerking komt, dan kan het dossier opnieuw bij ons ingediend worden.

Wie regelt de financiering van het dyslexieonderzoek en het behandeltraject?

Als uw kind in aanmerking komt voor onderzoek en behandeling vanuit de vergoedingsregeling hoeven ouder(s) hier zelf niets voor te regelen. De administratie verloopt via Berkel-B.

Moeten we als ouder(s) zelf iets regelen met de gemeente?

Dit verschilt per gemeente. Soms moet u wel zelf iets doen. Informeer gerust, wij weten precies hoe het in uw gemeente is geregeld.

Wordt het dyslexieonderzoek vergoed, ook als er geen dyslexie wordt vastgesteld?

Als uw kind in aanmerking komt voor onderzoek vanuit de vergoedingsregeling wordt het dyslexieonderzoek vergoed, ongeacht de uitkomst van het onderzoek.

Het onderzoek wordt niet vergoed als het leerlingdossier niet voldoet, ook niet als u er voor kiest na afwijzing voor de vergoedingsregeling particulier onderzoek te laten verrichten en er toch (een minder ernstige vorm van) dyslexie wordt vastgesteld.

Wordt de dyslexie behandeling volledig vergoed?

De dyslexiebehandeling wordt, binnen een bepaalde periode en met een maximaal aantal sessies, volledig vergoed als er bij de diagnostiek ernstige, enkelvoudige dyslexie bij uw kind wordt vastgesteld. Als u een behandelsessie niet tijdig afzegt, moet u de sessie zelf betalen.

Waarom zijn de particuliere behandelingen zo duur?

Particuliere behandelingen zijn in kosten gelijk als de behandelingen vanuit de vergoedingsregeling, met als verschil dat particuliere behandelingen niet vergoed worden vanuit de gemeente.

Met welke regio’s heeft Berkel-B een contract en welke gemeenten vallen daaronder?

Regio Midden IJssel – Oost Veluwe:
Lochem, Zutphen, Brummen, Voorst, Apeldoorn, Epe, Heerde Hattem.

Regio Achterhoek:
Berkelland, Montferland, Aalten, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Oost Gelre, Bronckhorst, Doetinchem.

Regio Twente:
Almelo, Hof van Twente, Borne, Losser, Dinkelland, Oldenzaal, Enschede, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand, Hengelo, Wierden.

Regio IJsselland:
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.

Regio Drenthe:
Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld.

Regio Centraal Gelderland:
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum, Roozendaal, Westervoort, Wageningen, Zevenaar.

Regio FoodValley:
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Regio Nijmegen:
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen.

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een toewijzing van de gemeente dat de zorgaanbieder de op de beschikking genoemde zorg mag verlenen binnen een bepaalde periode en behandeltijd.

Hoelang duurt het voordat een beschikking wordt toegekend?

Het varieert per gemeente hoelang het duurt voordat een beschikking binnen is, dit varieert doorgaans tussen de 0 en 6 weken.

Kunnen ouder(s) of school iets betekenen in het versnellen van het aanvragen van een beschikking?

In principe kunnen ouder(s) en school dit proces niet versnellen. Als u na enkele weken nog geen reactie vernomen heeft kan het wel helpen om contact op te nemen met de gemeente.

Wat voor een soort testen worden er afgenomen om dyslexie vast te stellen?

Om dyslexie vast te kunnen stellen worden er tests afgenomen om het lees- en spellingniveau van uw kind vast te stellen (hierbij kunt u denken aan het lezen en schrijven van woorden), wordt er gekeken naar alternatieve verklaringen (hierbij kunt u denken aan intelligentieonderzoek en een screening naar het gedrag van uw kind) en worden er een aantal dyslexie specifieke testjes afgenomen. Concentratieproblemen zouden bijvoorbeeld een bijvoorbeeld een alternatieve verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van de moeilijkheden op school. Soms wordt ervoor gekozen om een aanvullende vragenlijst in te vullen, om meer inzicht te verkrijgen in alternatieve verklaringen.

Waar vindt het dyslexieonderzoek plaats?

Het dyslexieonderzoek vindt plaats op een locatie van Berkel-B. 

Door wie wordt het dyslexie onderzoek uitgevoerd?

Het dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog, dit worden medebehandelaars genoemd. Een regiebehandelaar (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist) is eindverantwoordelijk en controleert de verslaglegging en bepaald of er een diagnose gesteld kan worden.

Worden de onderzoeksresultaten rechtstreeks vanuit Berkel-B naar de school gecommuniceerd?

De onderzoeksresultaten worden tijdens een adviesgesprek met u besproken en het onderzoeksverslag wordt dan ook meegegeven. U bent vrij om de onderzoeksresultaten al dan niet met school te delen. Voor school kan dit natuurlijk wel nuttige informatie zijn. Het overhandigen van (delen van) de dyslexieverklaring is wel wenselijk omdat anders de school geen faciliteiten kan bieden aan uw kind.

Blijft de dyslexieverklaring altijd geldig?

Een dyslexieverklaring blijft altijd geldig. 

Waar vinden de behandelsessies plaats?

De behandelsessies vinden doorgaans plaats op de basisschool van uw kind. U mag ervoor kiezen de behandeling op een locatie van Berkel-B te laten plaatsvinden. Soms laat de school niet toe dat wij uw kind op school behandelen.

Wie wordt de dyslexiebehandelaar van uw kind?

De dyslexiebehandeling wordt verzorgd door een orthopedagoog, psycholoog of logopedist. Dit worden medebehandelaars genoemd. Een regiebehandelaar (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist) is eindverantwoordelijk voor het traject en heeft regelmatig overleg met de medebehandelaar.

Hoelang zal de dyslexiebehandeling duren?

Doorgaans duurt een dyslexiebehandeling ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Dit kan variëren afhankelijk van onder andere het niveau en de vooruitgang van een kind en de voorwaarden die de gemeente aan de behandeling stelt. 

Wat moeten we doen als een dyslexiebehandeling niet door kan gaan, wegens bijvoorbeeld ziekte of een schoolreisje?

Mocht uw kind verhinderd zijn op het moment dat de dyslexiebehandeling volgens afspraak plaats zou vinden, dan dient dit tenminste 24 uur van tevoren gecommuniceerd te worden naar de dyslexiebehandelaar met gegronde reden. Als binnen 24 uur wordt afgezegd zal de sessie in rekening gebracht moeten worden bij ouder(s).   

In hoeverre is er vooruitgang mogelijk bij een leerling met dyslexie?

Dyslexie is een stoornis in de hersenen, waarbij processen (met name gericht op letters en klanken) anders verlopen dan bij mensen zonder dyslexie. Deze stoornis in de hersenen zal blijven en de meeste mensen met dyslexie blijven dan ook (enige) moeilijkheden met lezen en/of spelling ervaren. Het streven is dat het lees- en spellingniveau van uw kind (uiteindelijk) zodanig wordt dat uw kind zich goed zal kunnen redden.

Waar kunnen we op letten bij het vinden van leuke en geschikte boeken om thuis te lezen?

Aangeraden wordt om als ouder(s) regelmatig samen met het kind naar de bibliotheek te gaan om leuke boeken uit te kiezen. Bij de keuze voor een boek zijn interesse en plezier de allerbelangrijkste factoren. Onze behandelaar kan adviseren in het AVI niveau dat geschikt is voor uw kind. In de bibliotheek is er vaak een makkelijk-lezen-plein (MLP) met boeken die een hoger belevingsniveau hebben en dus beter aansluiten op de leeftijd van uw kind, maar tegelijkertijd een eenvoudiger leesniveau hebben.

Hoe kan een kind meer gemotiveerd worden om te oefenen?

Tijdens de dyslexiebehandeling zal de intrinsieke motivatie (vanuit het kind zelf) van een kind zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Het is belangrijk dat een kind ervaart dat oefenen loont, kleine successen zullen dan ook zeker gevierd worden. Via beloning probeert de behandelaar uw kind ook extrinsiek te motiveren.

Op welke manier wordt er aandacht besteed aan het zelfvertrouwen en welbevinden van het kind?

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is psycho-educatie. Er wordt uitleg gegeven over wat dyslexie is, over de werking van de hersenen en hoe we leren. Daarnaast is er veel aandacht voor het persoonlijke welbevinden. Er is aandacht voor de moeilijkheden van uw kind, maar zeker ook voor de sterke kanten. De behandelaar is erop gericht uw kind veel succeservaringen op te laten doen.

Hoe wordt er omgegaan met de mogelijkheden op het gebied van ICT-hulpmiddelen?

De behandelaar kan met ouder(s) en school meedenken over het eventuele gebruik van ICT-hulpmiddelen. Indien gewenst is het mogelijk om een uitgebreid gesprek over ICT-hulpmiddelen aan te gaan met onze specialist (tevens dyslexiebehandelaar), waarin stil wordt gestaan bij het aanbod op dit gebied en er ruimte is voor vragen. Ook voor scholen bestaat er de mogelijkheid om voorlichting te ontvangen over ICT-hulpmiddelen.

Wat mogen we van de school verwachten wat betreft aanpassingen voor een leerling met dyslexie?

Er zijn verschillende hulpmiddelen en aanpassingen mogelijk voor leerlingen met dyslexie, zoals extra (lees-)tijd, het voorlezen van toetsen en het gebruik van luisterboeken. Op een dyslexieverklaring wordt beschreven welke compensaties en dispensaties aanbevolen worden. Scholen zijn verplicht om leerlingen met dyslexie te compenseren zodat zij het onderwijs kunnen volgen. Scholen mogen echter zelf bepalen op welke manier zij dit inrichten.

Hoe gaat het als het kind steeds verder achterloopt en het niveau van de klas niet (meer) aan kan?

Het doel voor kinderen met (maar natuurlijk ook zonder) dyslexie is dat zij zich zullen gaan redden in de maatschappij op lees- en spellinggebied. Het streven is om het lees- en spellingniveau zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Op den duur is het mogelijk dat het niveau in enige mate stagneert en/of dat uw kind het lees- en/of spellingniveau in de klas niet meer goed aan kan. Er kan dan gedacht worden aan een eigen leerlijn en/of het gebruik van (ICT-) hulpmiddelen op school. Het lesprogramma kan worden afgestemd op het niveau van het kind en/of er kan bijvoorbeeld extra begeleiding worden aangeboden.

Welke typecursus is geschikt voor een kind met dyslexie?

Het volgen van een typecursus is een goede voorbereiding op de overgang naar de middelbare school. Er zullen dan regelmatig verslagen en werkstukken getypt moeten gaan worden. Op het moment dat uw kind vlot kan typen, kan dit vanwege de spellingcontrole de spellingvaardigheid compenseren. Ducktypen, LOI kidzz of TypeTopia zijn typecursussen die rekening houden met kinderen met dyslexie.

Hoe gaat het verder na afronding van de dyslexiebehandeling?

Bij de afronding van een dyslexiebehandeling zal er een afrondend gesprek zijn met u en school (en eventueel het kind). Bij dit gesprek zullen de lees- en spellingontwikkeling en verdere adviezen besproken worden. Na afronding van de dyslexiebehandeling is het voor de verdere ontwikkeling van het lees- en spellingniveau van belang om frequent te blijven oefenen, zowel thuis als op school. Tijdens het gesprek kan ook een gewenst nazorg traject aan de orde komen. Voor traject moet u wel zelf de kosten dragen.

Waar kunnen we op letten bij de overgang naar het voortgezet onderwijs?

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om een dyslexiebeleid te voeren, het is echter belangrijk dat docenten in de praktijk het beleid goed uitvoeren. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is het van belang om te vragen naar het dyslexiebeleid en de mogelijkheden van de school. Bij open dagen kan hierover gesproken worden met de zorgcoördinator of dyslexiespecialist, maar ook gesprekken hierover met docenten kunnen veel inzicht geven. Vraag bijvoorbeeld hoe docenten om gaan met dyslexie en de bijkomende moeilijkheden bij hun eigen vak. Wij adviseren u hierover met de nieuwe school op een rustiger moment een aparte afspraak te maken. Ook adviseren wij u om ook met andere ouders te overleggen over hun ervaringen op deze school.

Kan Berkel-B een dyslexiebeleid opstellen voor een school?

Berkel-B is specialist en kan hierin veel voor scholen betekenen. 

Wie is er op school verantwoordelijk om mijn kind op de juiste manier te begeleiden?

De intern begeleider in het basisonderwijs regelt alles rond de extra zorg voor zorgleerlingen. De intern begeleider is in eerste instantie dan ook het aanspreekpunt, maar de directeur van de school is eindverantwoordelijk.